Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa
Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa

Úplná pravidla soutěže O2 Výhody

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěží „Soutěž s partnerem O2 Výhod“ (dále jen „soutěže“, jednotlivě jako „soutěž“) je společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2322,(dále jen „pořadatel“).

Jednotlivé soutěže budou uveřejněny u vybraných nabídek partnerů v aplikaci pro chytré telefony Programu O2 Výhody a také na internetových stránkách www.o2vyhody.cz. Každá jednotlivá soutěž se řídí těmito úplnými pravidly a pravidly uvedenými u dané soutěže v aplikaci pro chytré telefony Programu O2 Výhody a také na internetových stránkách. Pravidla uvedená u dané soutěže budou obsahovat informaci o výhře, případně výhrách a dobu trvání soutěže (od kdy do kdy je možné se do soutěže přihlásit).

2. Jak se soutěže zúčastnit?

Účastníkem soutěže se stává každý zákazník O2 Czech Republic a.s., či dceřiné společnosti O2 Family, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ: 24215554, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 189426,, který má službu Mobilní volání a který v období trvání konkrétní jednotlivé nabídky partnera v aplikaci pro chytré telefony Programu O2 Výhody nebo na internetových stránkách www.o2vyhody.cz projeví zájem o účast v soutěži, a to kliknutím na tlačítko „Získat výhodu a soutěžit“.

Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání pořadatele soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Podmínkou pro získání výhry je uvedení platného mobilního čísla a způsobilost účastnit se Programu O2 Výhody dle podmínek Programu O2 Výhody.

Každý zákazník se může v době trvání jednotlivé soutěže zúčastnit pouze jedenkrát v rámci jedné soutěže. Každý zákazník může vyhrát v jedné soutěži maximálně jednu výhru.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoliv další osoby, které se svou činností na soutěži podílí.

3. Výherci soutěží

Do 72 hodin od ukončení jednotlivé soutěže pořadatel neveřejně a za přítomnosti dvou svědků vylosuje tři výherce. O takovém losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem všech osob přítomných na losování. Výhercem se může stát jen osoba, která v rámci soutěže pravdivě uvedla všechny údaje a splnila i další podmínky stanovené v těchto pravidlech.

4. Výhry v soutěži

Výhra, případně výhry jednotlivé soutěže budou uvedeny v pravidlech uvedených u dané soutěže v aplikaci pro chytré telefony Programu O2 Výhody a také na internetových stránkách.

5. Předání výher

Každý výherce bude o výhře informován telefonicky, a to nejpozději do 72 hodin od vylosování. Kontaktován bude na telefonním čísle, prostřednictvím volání či zaslání SMS, které u výherce pořadatel soutěže eviduje v souvislosti se zákaznickým vztahem výherce a pořadatele.

Výhra bude výherci zaslána doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou pořadateli výherce během telefonátu sdělí. Podmínky uplatnění výhry v podobě voucheru budou uvedeny vždy na příslušném voucheru.

Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše dva pokusy oznámení o výhře a způsobu předání výhry, a to prostřednictvím volání. Budou-li pokusy neúspěšné, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový výherce ztrácí nárok na výhru, pokud se pořadateli sám neozve, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne uskutečnění pokusu o oznámení. Výherce, který výhru nevyužije ve lhůtě stanovené pořadatelem a/nebo partnerem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži, ztrácí na výhru v soutěži nárok.

V případě, že nebudou dle výše uvedených podmínek předány veškeré výhry, pořadatel pro nepředané výhry vylosuje do 3 pracovních dnů náhradní výherce. Výsledky náhradního losování budou uveřejněny dle pravidel uvedených výše. Předání výhry náhradním výhercům bude uskutečněno dle pravidel uvedených výše.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v případě, že výhra bude poskytnuta se zpožděním. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Účastník soutěže rovněž nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v soutěži.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

6. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady či soutěž pozastavit či změnit dobu trvání soutěže. V případě podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná a/nebo přidělit dostupné výhry náhradním výhercům nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast účastníkům soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou – partnerem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře a způsobu předání výhry v případě změny či chybně uvedeného telefonního čísla výherce. Pořadatel neodpovídá za to, nepodaří-li se výherce kontaktovat na uvedeném telefonním čísle z důvodů, že výherce nepřebírá své telefonní hovory nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že výherce nepřebírá poštovní zásilky, uvedl nesprávnou adresu pro doručení výhry nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

7. Zpracování osobních údajů, schválení pravidel

Účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka v rozsahu jméno a příjmení účastníka, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mail, a to pro účely organizace soutěže a vyhlášení a kontaktování výherců. Účastník dále bere na vědomí, že stane-li se výhercem, je oprávněným zájmem pořadatele zveřejnit jméno, první písmeno příjmení a obec účastníka na Internetových stránkách za účelem informování o výhercích soutěže.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jakožto správcem osobních údajů a právech subjektů údajů, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na https://www.o2.cz/osobni/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Účastník účastí v soutěži souhlasí s těmito pravidly soutěže. Tato pravidla soutěže budou umístěna po celou dobu platnosti soutěže na Internetových stránkách.

V Praze dne 11. 9. 2020

Podmínky používání cookies