Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa
Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa

Úplná pravidla soutěže O2 Výhody

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěží „O2 Výhody“ (dále jen „soutěže“, jednotlivě jako „soutěž“) je společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 60193336, sp. zn. B 2322 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

Jednotlivé soutěže budou uveřejněny v aplikaci Programu O2 Výhody pro chytré telefony v sekci „Soutěže“. Každá jednotlivá soutěž se řídí těmito úplnými pravidly a pravidly uvedenými u dané soutěže v aplikaci Programu O2 Výhody. Pravidla uvedená u dané soutěže v aplikaci Programu O2 Výhody budou obsahovat informaci o výhře, případně výhrách a dobu trvání soutěže (od kdy do kdy je možné se do soutěže přihlásit).

Partnerem soutěží jsou obchodní partneři pořadatele, kteří do soutěže věnují věcné ceny, vouchery k využití služeb či nákupu zboží dle vlastní volby výherce (dále jen „partneři soutěže“, jednotlivě jako „partner soutěže“).

2. Jak se soutěže zúčastnit?

Účastníkem soutěže se stává každý zákazník O2 Czech Republic a.s., či dceřiné společnosti O2 Family, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO: 24215554, sp. zn. C 189426 vedená u Městského soudu v Praze, který má službu Mobilní volání a který v období trvání konkrétní jednotlivé soutěže v aplikaci Programu O2 Výhody pro chytré telefony projeví zájem o účast v soutěži, a to kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“.

Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání pořadatele soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Podmínkou pro získání výhry je uvedení platného mobilního čísla a způsobilost účastnit se Programu O2 Výhody dle podmínek Programu O2 Výhody.

Každý zákazník se může v době trvání jednotlivé soutěže přihlásit pouze jedenkrát v rámci jedné soutěže. Každý zákazník může vyhrát v jedné soutěži maximálně jednu výhru.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoliv další osoby, které se svou činností na soutěži podílí.

3. Výherci a výhry v soutěži

Do 72 hodin od ukončení jednotlivé soutěže pořadatel neveřejně a za přítomnosti dvou svědků vylosuje výherce. O takovém losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem všech osob přítomných na losování.

 

4. Předání výher

Jména výherce či výherců soutěže budou uveřejněna ve tvaru křestní jméno a první písmeno příjmení výherce do 72 hodin od ukončení soutěže na internetových stránkách www.o2vyhody.cz. Dále bude každý výherce o výhře informován telefonicky, a to nejpozději do 72 hodin od vylosování. Kontaktován bude na telefonním čísle, které u výherce pořadatel soutěže eviduje v souvislosti se zákaznickým vztahem výherce a pořadatele.    

Výhra bude výherci zaslána doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou pořadateli výherce během telefonátu sdělí. Podmínky uplatnění výhry v podobě voucheru budou uvedeny vždy na příslušném voucheru.

Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše dva pokusy oznámení o výhře a způsobu předání výhry, a to prostřednictvím volání či zaslání SMS. Budou-li pokusy neúspěšné, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový výherce ztrácí nárok na výhru, pokud se pořadateli sám neozve, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne uskutečnění pokusu o oznámení. Výherce, který výhru nevyužije ve lhůtě stanovené pořadatelem a/nebo partnerem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži, ztrácí na výhru v soutěži nárok.

V případě, že nebudou dle výše uvedených podmínek předány veškeré výhry, pořadatel pro nepředané výhry vylosuje do 3 pracovních dnů náhradní výherce. Výsledky náhradního losování budou uveřejněny dle pravidel uvedených výše. Předání výhry náhradním výhercům bude uskutečněno dle pravidel uvedených výše.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v případě, že výhra bude poskytnuta se zpožděním. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady či soutěž pozastavit či změnit dobu trvání soutěže. V případě podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná a/nebo přidělit dostupné výhry náhradním výhercům nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast účastníkům soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou – partnerem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře a způsobu předání výhry v případě změny či chybně uvedeného telefonního čísla výherce. Pořadatel neodpovídá za to, nepodaří-li se výherce kontaktovat na uvedeném telefonním čísle z důvodů, že výherce nepřebírá své telefonní hovory/sms nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že výherce nepřebírá poštovní zásilky, uvedl nesprávnou adresu pro doručení výhry nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Účastník soutěže souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně dalších údajů, které účastník soutěže pořadateli poskytl, pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb, a to na dobu neurčitou. Přijetím výhry poskytuje účastník soutěže - výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let.

Účastník soutěže potvrzuje, že byl informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné, že má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, právo na omluvu, jakož i další práva vyplývající z tohoto zákona.  Účastník zároveň bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti v programu vč. ztráty nároku na odměnu, je-li doručeno před jejím předáním.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje pořadateli souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využil pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Tato pravidla soutěže budou umístěna po celou dobu platnosti soutěže na internetových stránkách www.o2vyhody.cz. Pravidla uvedená u dané soutěže v aplikaci Programu O2 Výhody budou umístěna v záložce konkrétní soutěže v sekci „Soutěže“.

 

V Praze dne 1. 9. 2019

Podmínky používání cookies