Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa
Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa

Všeobecné obchodní podmínky

1) Tyto podmínky Programu O2 Výhody upravují pravidla pro poskytování O2 Výhod pro účastníky služeb elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen "Podmínky"). Podmínky mohou být kdykoliv jednostranně pozměněny společností O2 Czech Republic a.s.

2) Organizátorem Programu O2 Výhody (dále jen “Program”) je společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. IČ: 60193336 (dále jen „Organizátor“)

3) Účast v Programu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Programu účastníkem. O2 Výhody je možné využívat na internetových stránkách programu www.o2vyhody.cz a v aplikaci pro chytré telefony, nebo zasláním SMS zprávy s klíčovým slovem, které je dané výhodě přiřazeno, a to na telefonní číslo 999009.

4) Programu se může zúčastnit každý účastník služby elektronických komunikací poskytované Organizátorem, který má v okamžiku žádosti o poskytnutí výhody splněny veškeré své závazky vůči Organizátorovi.

5) O2 Vhoda spočívá v poskytnutí slevy na výrobek obchodního partnera Organizátora. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením slevového kódu, který je mu vygenerován v aplikaci pro chytré telefony nebo zaslán formou SMS.

6) Nabídka každé O2 Výhody má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena u internetové prezentace nabídky O2 Výhody. Jednotlivé O2 Výhody mohou být omezeny maximálním počtem účastníků, kteří mohou o výhodu požádat, případně též omezením počtu čerpání výhod jedním Účastníkem. Účastník může využít konkrétní O2 Výhodu pouze jednou, není-li stanoveno v nabídce konkrétní O2 Výhody jinak. Seznam aktuálních nabídek O2 Výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.o2vyhody.cz. Jednotlivé O2 Výhody mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky na internetových stránkách www.o2vyhody.cz.

7) Organizátor neodpovídá za škody vzniklé účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít O2 Výhodu. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním O2 Výhod u obchodních partnerů.

8) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek O2 Výhod měnit nebo Program zrušit.

9) Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Programu účastníka, který využívá výhod Programu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora nebo služeb a produktů.

10) Organizátor ani obchodní partner Organizátora neodpovídají za zneužití slevového kódu účastníka neoprávněnou osobou.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Podmínky používání cookies