Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa
Osobní
  • Osobní
  • Podnikatelé
  • Firmy a veřejná správa

Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto podmínky upravují smluvní vztahy a pravidla programu „O2 Výhody“, jenž jsou uzavírány mezi dodavatelem-společností O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 22 (dále jen „O2“) a objednatelem/partnerem. Tyto podmínky navazují na a doplňují objednávku, která specifikuje konkrétní vzájemná plnění.

2. Jedná se o systém slev a výhod, které společnost O2 společně se spolupracujícími třetími stranami nabízí svým zákazníkům a zákazníkům těchto spolupracujících třetích stran („Zákazníci“). Partner prostřednictvím krátkodobé akční nabídky poskytuje slevy na produkty či služby Partnera nebo jiné výhody poskytované Partnerem, a to obvykle formou kupónu („Nabídka“), který mají právo využít Zákazníci z podmínek zde uvedených. Pro vyloučení pochybností má O2 právo Nabídku sdílet se spolupracujícími třetími stranami, jejichž zákazníci mají právo takovou Nabídku rovněž využít a výhody z ní čerpat.

3. Partner se zavazuje, že bude po celou dobu účinnosti Smlouvy propagovat a poskytovat Nabídku a další zboží a služby společnosti O2, v souvislosti s programem O2 Výhody tak, že: dle dohody s O2 specifikované v emailové korespondenci např. umístí na viditelné místo každé své provozovny (tj. místo, kde má Zákazník možnost nákupu zboží a služeb partnera) propagační materiály, umístí na své internetové stránky banner; poskytne Zákazníkům Výhody a Nabídku ve svých Provozovnách a E-shopu (tj. na webových stránkách partnera, kde Zákazníci mohou nakupovat zboží a služby partnera) dle podmínek stanovených v konkrétní objednávce, pokud se při koupi produktů v Provozovnách a E-shopu Partnera prokáží platným identifikátorem (kupónem).

4. O2 poskytne Partnerovi nezbytnou součinnost při vyhotovení konkrétní slevové nabídky, a to jak po stránce grafické a textové ve formátu sjednaném v rámci objednávky. O2 má právo provést úpravy v jednotlivé Nabídce, a to i bez souhlasu Partnera. Nezbytnými úpravami se přitom rozumí slovní a gramatická korekce včetně vizuálních úprav tak, aby nabídka odpovídala standardům komunikace spol. O2.

5. Kupóny/identifikátory vyhotoví Partner dle požadavků O2 jak v univerzální podobě, tak v unikátní podobě (označené specifickým ID pro každého jednotlivého Zákazníka). Kupóny/identifikátory Partner poskytne O2 vždy nejpozději 4 dny (nebo ve lhůtě uvedené v objednávce) před dnem prvního možného využití ze strany Zákazníka. Partner bude mít veškeré nezbytné technické zabezpečení tak, aby mohlo docházet k řádnému a včasnému akceptování platných identifikátorů/kupónů. Kupóny budou obvykle zasílány v rámci příloh k účtům O2 či slevovým kódem v SMS zprávě a/nebo v mobilní aplikaci O2 Výhody.

6. Partner se zavazuje vyřizovat veškeré reklamace Zákazníků související s nesprávným zohledněním identifikátorů/kupónů. Takové reklamace má Partner povinnost řešit ihned, a to bez ohledu na to, zda reklamujícím je zákazník, O2 či třetí osoba. V případě oprávněnosti reklamace má Partner povinnost odškodnit Zákazníka, případně O2 (pokud odškodnění Zákazníka provedlo O2). Partner se dále zavazuje, že po dobu platnosti smluvního vztahu nebude žádným způsobem znevýhodňovat Zákazníky vůči svým běžným zákazníkům, tj. zejména nebude omezovat sortiment produktů, na které se vztahuje výhoda, případně slevy či jiné výhody poskytované běžným (ostatním) zákazníkům nebudou jakkoli výhodnější než výhody poskytované na základě těchto podmínek.

7. Partner se zavazuje, že poskytne společnosti O2 veškerou spolupráci nezbytnou pro řádnou realizaci Výhod, zejména však: poskytne společnosti O2 nezbytné informace o své Provozovně nebo Provozovnách, o postupu při objednání produktu v rámci Online objednávky a bude s dostatečným předstihem informovat společnost O2 o relevantních změnách na svých Provozovnách (např. plánovaná odstávka či ukončení provozu, změna adresy, změna tel. spojení atp.); proškolí své zaměstnance a ostatní pracovníky, jak mají postupovat při uplatnění nároku na Výhodu Zákazníkem. Partner se zavazuje informovat společnost O2 o průběhu a úspěšnosti akce tak, že po dobu účinnosti objednávky a trvání nabídky výhod bude společnost O2 pravidelně informovat o počtu využitých Výhod Účastníky (tj. počtu využitých Identifikátorů/kupónů/nabídek s uplatněným kódem) v rámci jednotlivé objednávky a o výši tržby Partnera v souvislosti s využitím Výhody po poskytnutí slevy, a to s DPH i bez DPH, a to vždy do 5 (pěti) dnů od skončení každého jednotlivého kalendářního měsíce. Tyto podklady se Partner zavazuje zaslat po ukončení Nabídky příslušné Výhody na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

8. Společnost O2 bude po dobu trvání Výhod dle objednávky osobně i prostřednictvím spolupracující třetí strany Výhody propagovat různými kanály:

Webové stránkyMobilní aplikaceOnline komunikace
www.o2vyhody.cz O2 Výhody O2 e-mailový newsletter
www.mojeo2.cz Moje O2 Direct e-mail, kterým oslovujeme všechny zákazníky O2 minimálně 1x měsíčně
www.o2knihovna.cz O2 Knihovna Push notifikace
www.o2.cz Sociální sítě
www.o2arena.cz SMS, LBS, MMS zprávy
Příloha k elektronickému vyúčtování

Není-li v objednávce sjednán přesný rozsah plnění, bude rozsah stanoven spol. O2. Pokud je propagována konkrétní Výhoda Partnera, takto skutečnost a rozsah plnění je definován v objednávce.

9. Za činnost O2 sjednanou a poskytnutou dle těchto Podmínek a objednávky náleží O2 odměna definována v objednávce.

10. Smluvní strany určily kontaktní osoby pro komunikaci a realizaci této plnění dle objednávky a těchto podmínek. Detaily jsou uvedeny v objednávce.

11. Pokud jsou nebo mohou být naplněny podmínky obsažené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě by společnost O2 ručila za nezaplacenou daň, je společnost O2 oprávněna zadržet za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude společnost O2 vyzvána jako ručitel) uhradit za Partnera příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto ujednáním je úhrada zdanitelného plnění Partnerovi bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) O2 a Partnerem považována za řádnou úhradu plnění dle tohoto ujednání (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a Partnerovi nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, příslušenství daně, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči společnosti O2, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

12. Partner se zavazuje považovat veškeré informace, uvedené v nabídce a ve spojení s těmito Podmínkami a objednávkou (včetně související komunikace) za důvěrné dle ust. § 1730 občanského zákoníku a za předmět obchodního tajemství spol. O2. Za předmět obchodního tajemství jsou považovány veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy související se spol. O2, které nejsou běžně veřejně dostupné. Partner bere na vědomí, že ustanovení objednávky ve spojení s těmito podmínkami jsou předmětem obchodního tajemství. Po dobu účinnosti objednávky ani po jejím ukončení nesmí být bez předchozího písemného souhlasu spol. O2, tyto informace sděleny či zpřístupněny třetím stranám a nesmí být současně využity k vlastnímu prospěchu Partnera, jakékoli třetí strany nebo k poškození spol. O2. Za porušení povinností uvedených v tomto čl. se nepovažuje: (a) sdělení či zpřístupnění takových informací společnosti nebo osobě mající majetkový podíl ve společnosti Partnera; (b) zveřejnění nebo poskytnutí důvěrné informace, pokud je vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis nebo rozhodnutí vydané příslušným orgánem, Partner však musí vyvinout maximální úsilí, aby před zpřístupněním informací o tomto úkonu informoval spol. O2; (c) zpřístupnění takových důvěrných informací odborným poradcům kterékoli ze Partnera, pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, jaký obsahuje tato Smlouva.

13. O2 nepředpokládá jakékoliv předávání os. Údajů Zákazníků.

14. Smluvní strany smí bezplatně užít jakékoli ochranné známky, obchodní jména a loga druhé Smluvní strany pouze s písemným souhlasem (včetně elektronické komunikace) dotčené Smluvní strany a pouze pro účely plnění objednávky (a těchto Podmínek). O2 je oprávněna použít materiály vytvořené v souvislosti s objednávkou (a těmito Podmínkami), včetně všech výstupů (např. kupon, banner apod.) také pro interní účely O2 (např. v ceníku, v prezentacích apod.). Ve stejném rozsahu jako O2 jsou ochranné známky, obchodní jména a loga Partnera oprávnění použít i třetí osoby/partneři, které O2 využívá v souvislosti s plněním této objednávky a těchto Podmínek. Dle požadavku O2 je Partner povinen poskytnout ve lhůtě 3 dnů písemné samostatné prohlášení shrnující dohodu o užívání dle věty prvé a druhé tohoto článku. Užíváním ochranných známek, obchodních jmen a log druhé Smluvní strany v rámci plnění Smlouvy nevznikají příslušné Smluvní straně žádná práva k takovým ochranným známkám, obchodním jménům, logům ani k jinému průmyslovému vlastnictví druhé ze Smluvních stran.

15. Jakékoliv sankce uplatnitelné v případě porušení povinností vymezených smlouvou jsou sjednány v objednávce.

16. Spolupráce založená objednávkou (a těmito Podmínkami) trvá po dobu uvedenou v objednávce.

17. Partner se zavazuje, že neuzavře s Konkurentem společnosti O2 písemně ani ústně jakoukoliv dohodu, smlouvu, ujednání, prohlášení apod., jejichž předmět by byl shodný nebo obdobný s předmětem upraveným v těchto Podmínkách, ani nebude podnikat jiné kroky, které by jakkoli ohrozily či omezily účel těchto Podmínek. Konkurentem společnosti O2 se přitom myslí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na její sídlo, která (i) provozuje síť elektronických komunikací a/nebo poskytuje služby elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění; a/nebo (ii) vyrábí, prodává nebo zprostředkovává prodej contentových služeb – tj. služeb obsahu poskytovaných s využitím sítě elektronických komunikací nebo sítě internet, jako zejména služby personifikace – např. vyzváněcí melodie, informační a zpravodajské služby, služby zábavy - hry, horoskopy, erotika, video streaming apod., a/nebo (iii) poskytuje služby IPTV (tj. Internet Protocol Television) spočívající v šíření televizního programu prostřednictvím vysokorychlostních sítí na protokolu IP a/nebo služby OTT a bez ohledu na shora uvedené i následující obchodní společnosti: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, Orange Business Czech Republic s.r.o., IČ: 49620037, České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, ČD-Telematika a.s., IČ: 61459445, ha-vel internet s.r.o. IČ: 25354973, a všechny společnosti, se kterými jsou tyto výše uvedené společnosti v koncernu dle ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

18. O2 do tří pracovních dnů od obdržení objednávky od klienta písemně potvrdí či odmítne klientovi objednávku včetně termínů zveřejnění a ceny za poskytnutí reklamního prostoru. O2 je oprávněna objednávku klienta odmítnout i bez udání důvodu, a to zejména v případě, že: i) považuje reklamu klienta za porušující platné právní předpisy České republiky a/nebo mezinárodní smlouvy jimiž je Česká republika vázána; ii) považuje reklamu klienta za v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly, ohrožující veřejný pořádek či v rozpornou s Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu; iii) považuje reklamu klienta za nesplňující sjednané technické parametry či není-li reklama objednána včas; iv) považuje reklamu klienta v rozporu s oprávněnými zájmy O2 (typicky se jedná o klienty z oblastí loterií a hazardu, výroby a distribuce alkoholu a tabáku, politických stran a uskupení, náboženských spolků atd.); v) reklama klienta je v rozporu s některým z ustanovení těchto VOP; vi) v případě nedostatku volné kapacity reklamního prostoru.

19. Pokud se v tomto dokumentu hovoří o smlouvě, pak se tím myslí tyto Podmínky společně s objednávkou. Jednotné číslo názvu, slova nebo hesla pokrývá i množné číslo daného názvu, slova nebo hesla a vice versa. Partner není oprávněn postoupit své závazky vyplývající ze smlouvy a/nebo převést svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Ujednání v objednávce mají přednost před ujednáními v těchto Podmínkách.

20. O2 si vyhrazuje právo do Programu nezařadit Nabídky (případně odmítnout poskytnout jakékoliv jiné plnění), nebo již zařazenou Nabídku z Programu vyřadit, pokud je v rozporu se smlouvou, zásadami podnikání O2, právním řádem, nebo dobrými mravy. O2 neposkytuje jakoukoliv garanci minimálního počtu využití kupónů.

21. O2 si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit. Změnu těchto Podmínek oznámí Partnerovi tak, že je zveřejní na webových stránkách www.o2vyhody.cz/cz/podminky/index.html, přičemž účinnost takové změny nastává okamžikem zveřejnění.

Účinnost od 1.7.2021

Podmínky používání cookies